Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Pawłowiczki

ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki

 

Nabór na asystenta rodziny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENTA RODZINY

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki

2. Określenie stanowiska:

     Asystent rodziny

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

     Asystentem rodziny może być osoba, która 

     a)  posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  posiada obywatelstwo polskie;

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

4. Wymagania pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres,
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

5.    Informacje o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku

 1. Rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na pełny etat.
 2. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy (40 godzin tygodniowo).
 3. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 4. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 5. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 6. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

6. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania);
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej; 
 4. Oświadczenia kandydata ( druk do pobrania);
  1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
  3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
  6. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 5. Klauzula RODO ( druk do pobrania).

Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  listownie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki do dnia 29.01.2021r. do godz. 15.00 z dopiskiem: Nabór na asystenta rodziny

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.gopspawlowiczki.naszops.pl

 

                                                                                               Kierownik

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         w  Pawłowiczkach

                                                                                             Anna Sykuła

 

Załączniki:

Kwestionariusz kandydata do pracy

Utworzono dnia 04.01.2021, 11:32

Oświadczenia

Utworzono dnia 04.01.2021, 11:32

Klauzula Informacyjna RODO

Utworzono dnia 04.01.2021, 11:32

Informacje

Liczba wyświetleń: 332
Utworzono dnia: 04.01.2021

Historia publikacji

 • 04.01.2021 11:32, Administrator
  Dodanie załącznika: Kwestionariusz kandydata do pracy
 • 04.01.2021 11:32, Administrator
  Dodanie załącznika: Oświadczenia
 • 04.01.2021 11:32, Administrator
  Dodanie załącznika: Klauzula Informacyjna RODO