Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Pawłowiczki

ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki

 

Nabór na opiekuna w ramach projektu "Nie- Sami- Dzielni II"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu „Nie –Sami -Dzielni II- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH

POSZUKUJE

OSOBY ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU OPIEKUNA

świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych

w wymiarze - 1 etat

przewidywany okres zatrudnienia  X 2020r.- IX 2023r.

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Pełna zdolność czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Wykształcenie minimum podstawowe,
 4. Kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub
 5. Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny) i odbyła minimum 80- godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
 6. Stan zdrowia umożliwiający pracę na wskazanym stanowisku,
 7. Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność samodzielnego organizowania pracy na zajmowanym stanowisku,
 2. pozostałe cechy pożądane od kandydatów: empatia, sumienność i rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 3. mile widzialne: kurs z zakresu pracy z osobami starszymi.

 

 1. Odbiorcy wsparcia i zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Odbiorcy wsparcia:

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne.  Pomoc będzie przysługiwać osobie, która z powodu wieku, choroby, niepełnoprawności lub innych przyczyn będzie wymagała pomocy innych osób i może być przyznana:

Zakres wsparcia wymiar godzinowy usług opiekuńczych będzie określany indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny będzie zwarty pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym lub faktycznym, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie będzie pozwalał na świadome zawarcie kontraktu, a nie będzie miała opiekuna prawnego ), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.

2) Zakres zadań opiekuna obejmować będzie w szczególności:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się),

b) opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno – pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej, zmiana bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji).

c) pielęgnacja zlecona przez lekarza, która będzie obejmować czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wymagające nawiązania , utrzymywania i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu w społeczności lokalnej),

e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlegać będzie indywidualnemu dokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej i obejmować będzie w szczególności:

- sporządzanie indywidualnego planu wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną, indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną – opracowywany przez osobę świadczącą usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem realizującym usługi i osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), gdy okres świadczenia usług przekracza 3 miesiące, zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności),

-  prowadzenie dziennika czynności opiekuńczych – zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności opiekuńczych prowadzony na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze, obejmujący datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu,

4. Informacje o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku:

a) miejsce wykonywania usług: miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia,

b) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,

c) wymiar czasu pracy: pełen etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

d) organizacja świadczenia usług opiekuńczych musi uwzględniać podmiotowość osoby niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych,

e) organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, musi uwzględniać jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi,

f) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych, sporządzany będzie przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze;

g) świadczenie usług opiekuńczych będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą,

h) zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,

i) konieczność odbycia szkolenia z zakresu realizacji usług opiekuńczych dla kandydatów, którzy nie posiadają kwalifikacji do wykonywania zawodu,

j) kandydat dysponuje samochodem prywatnym w celu jego używania do wykonywania obowiązków służbowych.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druki do pobrania);

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego ( oświadczenie, zaświadczenie, opinie itp.)

e) wymagane oświadczenia ( oświadczenie oraz klauzula informacyjna RODO- druki do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  listownie lub osobiście w siedzibie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki do dnia 05.10.2020r. do godz. 15.00 z dopiskiem: dotyczy pracy na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

 

                                                                                               Kierownik

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         w  Pawłowiczkach

                                                                                             Anna Sykuła

 

Załączniki:

Kwestionariusz dla kandydata

Utworzono dnia 25.09.2020, 08:28

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 25.09.2020, 08:28

Oświadczenie

Utworzono dnia 25.09.2020, 08:27

Informacje

Liczba wyświetleń: 177
Utworzono dnia: 25.09.2020

Historia publikacji

 • 18.12.2020 13:39, Administrator
  Usunięcie załącznika: Ogłoszenie o naborze
 • 18.12.2020 13:39, Administrator
  Edycja strony: Nabór na opiekuna w ramach projektu "Nie- Sami- Dzielni II"
 • 07.10.2020 08:39, Administrator
  Edycja strony: Nabór na opiekuna w ramach projektu "Nie- Sami- Dzielni II edycja"