Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Pawłowiczki

ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki

 

Zapytanie ofertowe- remont łazienki w GOPS Pawłowiczki

 

ZAPYTANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych łazienki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych łazienki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach.

2) Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne, 4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania.

4) Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich prac, które nie zostały wskazane a są konieczne do prawidłowego funkcjonowania zadania.

5) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.

6) Wykonawca będzie pełnił funkcję wytwórcy odpadów powstałych w trakcie prac. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca lub podmiot przez niego wskazany zobowiązany będzie do: utylizacji powstałych odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, powstających w okresie wykonania umowy i gwarancji.

7) Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz zakończy go w terminie do 16.12.2022r.

8) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawierają postanowienia umowy, którą wybrany wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć z Zamawiającym. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę.

10) Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy uwarunkowane będzie otrzymaniem środków na inwestycję. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie z uwagi na brak finansowania.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Do złożenia oferty zapraszamy wykonawców, którzy:

 1. Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 2. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie,
 3. Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia,
 4. Akceptują postanowienia niniejszego zapytania,
 5. Akceptują postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodną z tym wzorem,
 6. Zapoznali się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt. 6 niniejszego zapytania.

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane. Spełnienie wymogów będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu oraz samodzielnej weryfikacji informacji zawartych w tych dokumentach.

 1. Kryteria wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie: Cena brutto 100%

Punktacja za kryterium „Cena” liczona będzie dla ofert według następującego wzoru:

                                   Cena oferty najniższej

Ilość punktów= ------------------------------------------------- x 100

                                   Cena oferty badanej

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT- dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.

Cenę należy podać w PLN, z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

 1. kosztorys ofertowy ( uproszczony)
 2. wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania,
 3. pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę lub aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4.  oświadczenie dotyczące utylizacji odpadów.

 

 1. Składanie ofert

Oferty proszę przekazać do dnia 24.10.2022r. do godziny 15.00:

 1. Drogą elektroniczną na adres: kierownik@gopspawlowiczki.pl
 2. Osobiście w siedzibie jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki
 3. Drogą listowną na ww. adres.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Zostanie złożona po terminie,
 2. Jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania,
 3. Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów,
 4. Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty,
 5. Jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny,
 6. Zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunki udziału w postępowaniu.
 7. Zawiera błędy.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje zawarte w załączniku do niniejszego zapytania.

Jeżeli w związku z realizacją niniejszego zamówienia niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych, których Wykonawca będzie administratorem, wdroży on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, by spełnić wymogi obowiązującego prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby,  której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób innych niż od osoby, której dane dotyczą.

Wykonawca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiającego, by przetwarzanie spełniło wymogi obowiązującego prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W celu realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca w imieniu Zamawiającego przetwarza przez okres jego trwania, dane osobowe osób objętych niniejszym zamówieniem, niezbędne do jego realizacji.

Wykonawca w szczególności:

 1. Przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego,
 2. Zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
 3. Podejmuje wszelkie środki wymagane by zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 4. Nie korzystała z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
 5. W miarę możliwości pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
 6. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz oceny skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacji,
 7. Po zakończeniu realizacji niniejszego zamówienia usuwa lub zwraca Zamawiającemu  wszelkie dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych,
 8. Udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie audytów.

 

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 1. Nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 2. Cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,
 3. Nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
 4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że;

 1. Posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 2. Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie,
 3. Dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia,
 4. Złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni ( termin związania ofertą),
 5. Akceptuje postanowienia niniejszego zapytania,
 6. Akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub istotnych omyłek w ofercie,
 7. Akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodną z tym wzorem,
 8. Zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ust. 6 niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnienia oraz wyjaśnień dotyczących oferty,
 2. Wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu oferty,
 3. Poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie,
 4. Podjęcia negocjacji z wybranym lub wybranymi wykonawcami celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia,
 5. Wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia w wyznaczonym terminie,
 6. Odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiający nie uzyska środków na finansowanie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: kierownik@gopspawlowiczki.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Oświadczenie- utylizacja odpadów
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Przedłużenie terminu do składania ofert

Utworzono dnia 25.10.2022, 10:02

Formularz oferty

Utworzono dnia 18.10.2022, 09:33

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 18.10.2022, 09:33

Oświadczenie o utylizacji odpadów

Utworzono dnia 18.10.2022, 09:32

Wzór umowy

Utworzono dnia 18.10.2022, 09:32

Klauzula RODO

Utworzono dnia 18.10.2022, 09:32

Informacje

Liczba wyświetleń: 87
Utworzono dnia: 18.10.2022

Historia publikacji

 • 25.10.2022 10:02, Administrator
  Dodanie załącznika: Przedłużenie terminu do składania ofert
 • 18.10.2022 09:33, Administrator
  Dodanie załącznika: Formularz oferty
 • 18.10.2022 09:33, Administrator
  Dodanie załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia