Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Prawo do świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim i niektórym cudzoziemcom na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł. miesięcznie na dziecko w rodzinie bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lutego (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku gdy prawo do świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, zaś orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do upływu okresu świadczeniowego. Świadczenie przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, a jeżeli wniosek został złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ale nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny