Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobę zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - na jego wniosek.

Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.).

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

  Od 1 lutego 2023 r., na mocy przepisów  wprowadzonych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2140), obowiązują nowe zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, w przypadku objęcia opieką lub przysposobienia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.    

 • Powyższa ustawa w art. 17 wprowadza zmianę przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, m. in. w zakresie terminów składania wniosków, w przypadku gdy o jednorazowe świadczenie ubiega się opiekun prawny, opiekun faktyczny lub rodzic adopcyjny dziecka.

  Zgodnie ze zmienioną treścią art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w przypadku, gdy wniosek o jednorazowe świadczenie dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego  - wniosek ten składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

  Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 44 ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyżej opisane regulacje stosuje się do wniosków dotyczących dzieci urodzonych i objętych opieką lub urodzonych i przysposobionych, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów, tj. od 1 lutego 2023 r. Zaś w przypadku dzieci urodzonych i objętych opieką lub urodzonych i przysposobionych do dnia 31 stycznia 2023 r., wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się na starych zasadach, tj. w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

   

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny