Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Informacja o Ośrodku

Informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach (GOPS) jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowiczki, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną na mocy Zarządzenia nr 4/1990 Naczelnika Gminy w Pawłowiczkach z dnia 23 marca 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Pawłowiczkach z dn. 30 kwietnia 1990r. oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/212/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dn. 22 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Pawłowiczkach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:

 • pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
 • świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
 • wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 • przeciwdziałania narkomanii zgodnie, z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
 • wspierania kobiet w ciąży i rodzin zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • świadczeń zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

 

Ponadto Ośrodek realizuje zadania w oparciu o:

 • ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 • ustawę  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
 • ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawę z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawę z dn. 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawę z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, regulujących kwestie związane z działalnością Ośrodka
   

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny