Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działa on na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 • Uchwały Nr XXXIII/226/18 Rady Gminy w Pawłowiczkach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Burmistrza – został powołany zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z tą uchwałą zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Pawłowiczki w 2011r.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowiczkach,
 • Komisariatu Policji w Kędzierzynie- Koźlu,
 • Zespołu Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnego w Pawłowiczkach,
 • Zespołu Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnego w Gościęcinie
 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS w Pawłowiczkach
 • Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się co trzy miesiące, natomiast w indywidualnych przypadkach (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie powoływane są grupy robocze.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania grup roboczych określone są szczegółowo w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystapienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3, tel./fax 77487 42 43

e-mail:   gops_pawlowiczki@k-k.pl

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny