Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Bon żłobkowy

Bon żłobkowy

 

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. Na jedno dziecko przysługuje tylko jedno świadczenie. Świadczenie przysługuje od dnia objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata.

Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice/ opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Pawłowiczki,
 2. została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub    dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym Dziennego opiekuna,
 3. rodzice/ opiekunowie są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
 4. rodzice/ opiekunowie nie korzystają z urlopu wychowawczego.

Rodzicowi dziecka świadczenie przysługuje jeśli tylko on zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowiczki i jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową w wypadku, gdy jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

 Świadczenie nie przysługuje:

 1. na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, w rodzinnych domach dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 2. osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

Wysokość świadczenia wynosi 200 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

Świadczenie przyznawane jest na okres świadczeniowy, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie świadczenia, zastrzeżeniem że, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż okres świadczeniowy, bon zostaje przyznany na okres wynikający z umowy.

Ustalenie prawa do świadczenia  następuje na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. kopię umowy o objęciu dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z dziennym opiekunem, której oryginał wnioskodawca okazuje do wglądu w celu poświadczenia zgodności,
 2. oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie Gminy Pawłowiczki,
 3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową rodzica/rodziców/ opiekunów oraz oświadczenie o niekorzystaniu przez te osoby z urlopu wychowawczego,
 4. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny.

Świadczenie wypłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Świadczenie za niepełny miesiąc ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu a jego wysokość zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do „ bonu żłobkowego” rodzic/ opiekun otrzymujący świadczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.

Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia na okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia wejścia w życie Uchwały nr XIII/97/20 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek
  Utworzono dnia 06.05.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny