Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Zapytanie ofertowe na schronienie na 2021r.

                                                      

 

 

 Pawłowiczki, dnia 2 grudnia 2020r.

   

                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr GOPS. 26.24.2020

 

I. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

ul. Magnoliowa 3

47-280 Pawłowiczki

Tel.77 487 4243

Adres e-mail:gops_pawlowiczki@k-k.pl

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie : zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.” Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

 

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegowania, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnia)

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Świadczenie usług schronienia  dla  osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn)   stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1876)  w formie :
 • tymczasowego miejsca w noclegowni,
 • tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,
 • miejsca w ogrzewalni,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 1. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydanej przez  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach.
 2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3 , załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
 3. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1876)  w każdej z wymienionych  w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
 4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie   następować będzie do 20 grudnia.
 5. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach w roku 2021, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.
 6. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
 7. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w  Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).
 8. Zamawiający wymaga złożenia ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz miejsca w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności od zakresu świadczonych usług.
 9. Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosowanie do zawartej umowy.
 11. Termin realizacji zamówienia: od  01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
 12. Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach:
 • Załącznik nr 1 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych
 • Załącznik nr 2 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • Załącznik nr 3 - oferta na świadczenie usługi w formie noclegowni
 • Załącznik nr 4 - oferta na świadczenie usługi w formie ogrzewalni

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

 

III Kryteria wyboru oferty:

    a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 70%

    b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa opolskiego - najbliższa lokalizacja)

        - waga kryterium 30% 

Miejsce i termin złożenia ofert

Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1, nr 2, nr 3 lub nr 4 do niniejszego zapytania można złożyć:

a) drogą elektroniczną  na adres e‐ mail : gops_pawlowiczki@k-k.pl

b) drogą pocztową na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki (liczy się data wpływu do Ośrodka)

c) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, u. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki

 

Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić napis „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2021r.”

 

Oferty należy składać do 14 grudnia 2020r. do godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie BIP GOPS Pawłowiczki.

Aplikacje, które wpłyną  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie internetowej BIP GOPS Pawłowiczki.

 

IV.  Klauzula RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul. Magnoliowa 3 (dalej: GOPS w Pawłowiczkach); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email gops_pawlowiczki@k-k.pl

§ Administrator - GOPS w Pawłowiczkach wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki,   lub poprzez email  inspektor@kancelaria-odo.pl  ;

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług schronienia  dla  osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn)   stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1876”.

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy,

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko : Anna Sykuła (Kierownik Ośrodka) 

Tel. 77 487 42 43   e‐mail: gops_pawlowiczki@k-k.pl

Załączniki :

 1. Formularze ofertowe załącznik nr 1, nr 2, nr 3,nr 4
 2. Projekty umów
 3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Anna Sykuła

Kierownik Gminnego

 Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pawłowiczkach

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny