Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Stypendia szkolne

 STYPENDIUM SZKOLNE


OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1296)).


Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • uczniowi klasy zerowej,
  • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Pawłowiczki,
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  •  

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych;

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności uczniom wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  1. przez opłacenie kosztów zajęć edukacyjnych, realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Wójtem gminy Pawłowiczki a nauczycielami realizującymi te zajęcia, albo
  2. przez opłacenie zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą, na podstawie rachunku za udział ucznia w zajęciach, złożonego przez rodzica w siedzibie jednostki wskazanej w § 4.

 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu

podręczników uczniom, którzy nie posiadają możliwości zakupu wyposażenia szkolnego we własnym zakresie realizowana jest przez refundację zakupu dokonanego przez rodzica lub pełnoletniego ucznia

 3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza

miejscem zamieszkania, uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych odbywa się przez zwrot kosztów poniesionych przez ucznia na w/w cel, na podstawie imiennych rachunków lub biletów na przejazd środkami komunikacji publicznej wystawionych na ucznia, w formie wypłaty gotówkowej w kasie banku obsługującego konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach lub przelewem na konto wskazane przez rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia).

4) stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.


WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1.      złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

2.      dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Do wniosku dołączyć należy:

w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 

w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 

w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
- na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 

w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 

w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach  oraz na stronie www.gopspawlowiczki.naszops.pl

 

Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

-  dla uczniów szkół do 15 września 2023 r. 

dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2023r.



DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2.      Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

·         nazwę wystawcy,

·         datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

·         numer dokumentu,

·         imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.

·         pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

3.      Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w formie autowypłaty w terminie wskazanym w decyzji.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny