Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Opieka wytchnieniowa 2023

    

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 68 544,00 zł. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 68 544,00 zł.

 • Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                                      ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.                                                   

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • Realizacja programu

Program realizowany jest w formie:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w :

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 • Ilość godzin opieki wytchnieniowej
 • Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
 • Termin realizacji usług

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 • Finansowanie Programu

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 • Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

- karty zgłoszeniowej,

- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia  o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM

 

Więcej informacji pod nr. tel:  77 487 42 43 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Plakat
  Utworzono dnia 16.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny