Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Pomoc dla bezdomnych

 

Pomoc dla osób bezdomnych

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r., osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Pawłowiczki mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych ds. osób bezdomnych tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek

 1. Pomoc pieniężna:
  1. Zasiłek stały;
  2. Zasiłek okresowy;
  3. Zasiłek celowy.

Pomoc niepieniężna:

 • Posiłek;
 • Pomoc rzeczowa;
 • Praca socjalna, tj:
  1. Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego;
  2. Pomoc w poszukiwaniu pracy;
  3. Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii;
  4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  5. Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej;
  6. Pomoc w złożeniu wniosku o przyznanie mieszkania socjalnego.

 

 1. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny