Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Utworzono dnia 10.11.2023

Gmina Pawłowiczki rozpoczęła działania w celu opracowania i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Obowiązek  opracowania i realizacji na szczeblu gminnym wynika z art. 6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 110  ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy DOmowej na lata 2024 – 2026 zostanie sporządzona w oparciu o diagnozę lokalnych zagrożeń oraz analizę SWOT z pracy zespołu zadaniowego podczas spotkań warsztatowych. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zespół zdefiniuje cele strategiczne i ich realizację. W planowanym dokumencie zostaną uwzględnione aktualne trendy oraz istotne przesłanki do przeciwdziałania przemocy w kraju i regionie.

 

w związku z powyższym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy DOmowej na lata 2024-2026, w terminie do 24 listopada 2023 r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny