Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

loga Fundusz Europejski, flaga polski

Opieka wytchnieniowa- edycja 2024

Utworzono dnia 06.11.2023

    

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 • Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                                     

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych.                                             

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • Realizacja programu

Program realizowany jest w formie:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w :

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 • Ilość godzin opieki wytchnieniowej
 • Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
 • Termin realizacji usług

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 • Finansowanie Programu

Na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r. gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Silidarnośiowego.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 • Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

- karty zgłoszeniowej,

- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia  o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 13 listopada 2023r. w siedzibie GOPS w Pawłowiczkach.

 

 • W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone nad dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi wymagane są także:

- zaświadczenie o niekaralności,

- informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym,

- pisemna akceptacja osoby ze strony rodzica/ opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Gmina Pawłowiczki zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do programy w przypadku nie otrzymania przez Gminę dofinansowania w wysokości 100% kosztów zadania.

Więcej informacji pod nr. tel:  77 487 42 43 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Klauzula RODO
  Utworzono dnia 06.11.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Karta zgłoszenia
  Utworzono dnia 06.11.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny